Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

III. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

 
Podstawa prawna: art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013. poz. 267.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” - formularz dostępny w PINB w Aleksandrowie Kujawskim (ul. J. Słowackiego 12, pok. 4), lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest
    obowiązany dołączyć:
    a) oryginał dziennika budowy,
    b) oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  
        projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o
        doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
        korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie
        zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane iż wyroby zastosowane w obiekcie
        budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających
        prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
       wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone
       do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
   c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
       eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
       zagospodarowania,
   d) protokoły badań i sprawdzeń,,
   e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z oświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwem od tego projektu.
   g) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
       warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
       zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących
       w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
       potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika
       budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
       warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez
       projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,

h)
       upoważnienie (pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
      (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie
      skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
      stawki opłaty oraz zwolnienia)

TRYB ODWOŁAWCZY:
      W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odwołanie wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGI:
     Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim), w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.  

Szukaj w tym dziale: