Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

II. ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ
TECHNICZNĄ NA BUDOWIE

 
       Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2013., poz. 267)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na
    budowie”
2. Do zawiadomienia należy dołączyć:
    a) oświadczenie kierownika budowy lub robót o przejęciu obowiązków, wraz z
        zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, 
        potwierdzającym wpis na listę jej członków oraz wymagane prawem uprawnienia
        budowlane
    b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków, wraz z
        zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego,
        potwierdzającym wpis na listę jej członków oraz wymagane prawem uprawnienia
        budowlane
    c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o przejęciu obowiązków.
3. W zawiadomieniu należy podać od kiedy nastąpiła zmiana osób wykonujących samodzielną funkcję techniczną na budowie.
 

UWAGI:
1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
    a) kierownika budowy lub robót,
    b) inspektora nadzoru inwestorskiego,
    c) projektanta sprawującego nadzór autorski,
    podając od kiedy nastąpiła zmiana.  

Szukaj w tym dziale: