Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

 I. ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH


    Podstawa prawna: art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. z 2013., poz. 267

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych” - 
     formularz dostępny w PINB w Aleksandrowie Kujawskim (ul. J. Słowackiego 12, pok. 4),
     lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
    budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru
    budowlanego (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
    projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
    a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
        bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
       (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę
       samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
    b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora
        nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
        inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane
        przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej
        członków,
    c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
        zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
        budowlanego,
    d) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli
        obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na
        budowę,
    e) upoważnienie (pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
        (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie
        skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
        stawki opłaty oraz zwolnienia)

3. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze    
        rozpoczęcia robót budowlanych, występuje do Wydziału Administracji Budowlanej  
        tut. Urzędu o wydanie dziennika budowy.  

Szukaj w tym dziale: