Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

IV. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

 
     Podstawa prawna: art. 55, 56, 57 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. z 2013., poz. 267 )
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o pozwolenie na użytkowanie” - formularz dostępny w PINB w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 (I piętro, pokój nr 4), lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany
    dołączyć:
    a) oryginał dziennika budowy,
    b) oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  
        projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o
        doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
        korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie
        zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane iż wyroby zastosowane w obiekcie
        budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających
        prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
       wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone
       do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
   c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
       eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
       zagospodarowania,
   d) protokoły badań i sprawdzeń,
   e) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
   f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z oświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwem od tego projektu.

   g) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56
       ustawy Prawo budowlane, tj.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, , Państwowej Straży Pożarnej, zawiadomionych zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
   h) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
       warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
       wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków
       wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
       zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

W takim przypadku w/w
       oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
       projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
       powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
       jeśli został ustanowiony,
   i) upoważnienie (pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
      (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie
      skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
      stawki opłaty oraz zwolnienia)
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
    Odwołanie wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

Szukaj w tym dziale: