Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Zadania i kompetencje PINB

   Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
- badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami
  kontroli państwowej.

  Kompetencje organu nadzoru budowlanego, jakim jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, sprowadzają się w zasadzie do działań z zakresu inspekcji i kontroli tak w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania obiektów budowlanych.
   Wykonywanie zadań i kompetencji przez powiatowego inspektora, wynikających ze sprawowania przez niego funkcji organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji, zapewnia kierowany przez niego inspektorat.

  Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji należą wyłącznie zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 Prawa budowlanego, tj.:
- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót   budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę,
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy i inspektora nadzoru
  inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,
- kontrola budów w zakresie:
  1. zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem
      budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z
      przepisami prawa budowlanego,
  2. stosowania na budowach wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
      stosowania w budownictwie,
- samowole budowlane (budowa, rozbiórka, wykonywanie robót budowlanych,
  zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia właściwemu organowi) – ich likwidacja i  legalizacja,
- wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub
  niezgodnie z pozwoleniem bądź przepisami,
- nakaz wykonania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania
  robót budowlanych, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót, ale także nakaz  rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części w razie niepodporządkowania się wcześniej wydanym nakazom,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, na które
  jest wymagane pozwolenie na budowę,
- wydawanie decyzji na użytkowanie obiektów budowlanych, na które są wymagane,
- przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów
  budowlanych,
- kontrola utrzymania obiektów budowlanych,
- nakaz usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
- nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się
  do odbudowy, remontu lub wykończenia,
- nakaz opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem bądź usunięcia
  istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
- przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w obiekcie budowlanym,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu
  odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej,
- współpraca z innymi organami z terenu powiatu.
 
   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub osoby działające z jego upoważnienia,    realizując swoje obowiązki mają prawo:
- wstępu do obiektu budowlanego a także na teren budowy czy zakładu pracy,
- żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu  
  budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem
  robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i
  użytkowaniem obiektu budowlanego, świadczących o dopuszczeniu wyrobu
  budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w budownictwie.

Szukaj w tym dziale: