Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

1.      Skargi i wnioski


    Skargi i wnioski do PINB można składać:
pisemnie  lub za pomocą , telefaksu i  poczty elektronicznej .

    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia ( § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).    

 

2.       Rejestry i ewidencje


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowe Kujawskim
prowadzi niżej wymienione rejestry i ewidencje:


  1. Rejestry prowadzonych spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
      Budowlanego,
  2. Ewidencja wydanych przez Inspektorat postanowień i decyzji administracyjnych,
  3. Ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  4. Rejestr katastrof budowlanych,
  5. Rejestr skarg i wniosków,
  6. Dziennik korespondencji,
  7. Ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych,
  8. Ewidencja zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych,
  9. Ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymywanych od organu administracji
      architektoniczno-budowlanej,
10. Ewidencja protokołów z kontroli obowiązkowych,
11. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego
      Inspektora Nadzoru Budowlanego,
12. Ewidencja imiennych upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez
      Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

3.      Sposób załatwiania spraw

 

  I.   ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH

 II.   ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ  
        TECHNICZNĄ NA BUDOWIE

III.   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

IV.   POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

 V.   OPŁATY SKARBOWE


Wszystkie wzory pism dostępne są do pobrania w dziale druki do pobrania
 

Szukaj w tym dziale: