Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

 

   Aleksandrów Kuj,  dnia 03.01.2019r.

 

POWIATOWY INSPEKTORAT

 NADZORU BUDOWLANEGO

   w Aleksnadrowie Kujawskim

            ul. Slowackiego 12

      PINB.450.3.2018-2019.KS

                                                                                            

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

zawiadamia się strony,

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę,

z dnia 21.03.2003 r.,  znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2

w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo,  przy ul. Granicznej,

własność Gminy Wiejskiej Zakrzewo

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo.

 

                                                                                               

 

Uzasadnienie

 

            Zawiadomieniem z dnia 11.08.2016r. Wójt Gminy Zakrzewo poinformował o zakończeniu budowy (przebudowy) drogi gminnej Kuczkowo, Zakrzewo, dołączając odpowiednie dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentów złożonych przez Inwestora wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, tut. organ stwierdził niekompletność dokumentów i postanowieniem z dnia 13.09.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujące dokumenty tj. informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Wójt Gminy Zakrzewo przy piśmie z dnia 22.09.2016r. (data wpływu do tut. organu 22.09.2016r.) przekazał oświadczenie kierownika budowy, a w treści pisma poinformował o braku możliwości przedstawienia informacji geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

            W związku z powyższym tut. organ ponownie postanowieniem z dnia 10.10.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujący dokument tj. o aktualnie sporządzoną inwentaryzację geodezyjną zawierającą informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego.

            W dniu 25.07.2017r. do siedziby tut. organu wpłynęło pismo Urzędu Gminy Zakrzewo, do którego dołączono m.in. oświadczenie geodety, Piotra Urbańskiego, który wykonał inwentaryzację powykonawczą przebudowy ulicy Granicznej w Zakrzewie. W oświadczeniu geodety czytamy: „Na odcinku oznaczonym w załączniku do oświadczenia jako A-B inwestycja narusza granice działki nr 35-obręb Kuczkowo na odcinku około 29 mb. Powierzchnia wkroczenia na teren działki w/w to około 25 m2, W najszerszym miejscu to wartość około 0,70 m. Na odcinku oznaczonym w załączniku do oświadczenia jako C-D inwestycja narusza granice działki nr 36/2-obręb Kuczkowo na odcinku około 60 mb. Powierzchnia wkroczenia na teren działki w/w to około 78 m2. W najszerszym miejscu to wartość około 1,40 m. Na pozostałym odcinku przebieg drogi zgodny z projektem zatwierdzonym decyzją znak sprawy: Bl/Bb/7351/85/03 z dnia 21.03.2003 r.”

            Z powyższego oświadczenia wynika, że na odcinkach określonych w inwentaryzacji jako A-B i C-D droga przebiega niezgodnie z projektem zatwierdzonym ww. decyzją pozwolenia na budowę, tj. zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, co w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia tzw. postępowania naprawczego.

 

            Stąd należało wszcząć postępowanie.

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03.01.2019 r. Jednoczesnie informuję, że zgodnie z art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym kolejne zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach tut. organ będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu.

 

 

Otrzymują: (adresy w aktach sprawy)

 

 1. Gmina Wiejska Zakrzewo
 2. Barbara Lewandowska
 3. Jarosław Lewandowski
 4. Stanisław Benedykciński
 5. Bożena Sznajder
 6. Tomasz Walczak
 7. Janusz Kotas
 8. Genowefa Przybysz
 9. Czesław Przybysz
 10. Zenon Jan Benedykciński
 11. Janusz Jurkowski
 12. Aleksandra Lewandowska
 13. Tomasz Lewandowski
 14. Ewa Kaźmierczak,
 15. Zbigniew Kaźmierczak
 16. Anna Solińska
 17. Tadeusz Soliński
 18. Teresa Słowikowska
 19. Irena Matuszewska
 20. Monika Pomianowska
 21. Stanisława Jankowska
 22. Jadwiga Wydrzyńska
 23. Andrzej Wydrzyński
 24. Józef Grzesiak
 25. Przemysław Grzesiak
 26. PINB a/a

 

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 496
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2019-01-04 12:57:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-04 13:03:18 Zbigniew Kędzierski
Publikacja artykułu