Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontroli obiektów wielkopowierzchniowych
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
 
 
Do 30 listopada właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek wykonania kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.
Przypominam, że kontrole okresowe powinny przeprowadzać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany usunąć je w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego opis nieprawidłowości mogących spowodować wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadzi kontrolę potwierdzającą usunięcie wskazanych uszkodzeń lub braków.
Norbert Książek
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 337
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2018-12-07 14:36:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu