Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Postanowienie - o zawieszeniu postępowania

Aleksandrów Kuj, dnia 07.08.2018r

 

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

w Aleksnadrowie Kujawskim

ul. Slowackiego 12

PINB.450.3.2018.KS

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, w związku z art 35 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r, poz. 1257) na wniosek Gminy Zakrzewo z dnia 30.07.2018r.,

 

zawieszam postępowanie

w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę,

z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2

w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo, przy ul. Granicznej,

własność Gminy Wiejskiej Zakrzewo

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo,

do czasu wydania przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ostatecznej decyzji zatwierdzającej przebieg granic

oraz położenie punktów i linii granicznych,

utrwalonych znakami granicznymi na gruncie.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przed tutejszym organem toczy się postępowanie administracyjne w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2 w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo.

Zawiadomieniem z dnia 11.08.2016r. Wójt Gminy Zakrzewo poinformował o zakończeniu budowy (przebudowy) drogi gminnej Kuczkowo, Zakrzewo, dołączając odpowiednie dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentów złożonych przez Inwestora wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, tut. organ stwierdził niekompletność dokumentów i postanowieniem z dnia 13.09.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujące dokumenty tj. informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Wójt Gminy Zakrzewo przy piśmie z dnia 22.09.2016r. (data wpływu do tut. organu 22.09.2016r.) przekazał oświadczenie kierownika budowy, a w treści pisma poinformował o braku możliwości przedstawienia informacji geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. W związku z powyższym tut. organ ponownie postanowieniem z dnia 10.10.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujący dokument tj. o aktualnie sporządzoną inwentaryzację geodezyjną zawierającą informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. W dniu 25.07.2017r. do siedziby tut. organu wpłynęło pismo Urzędu Gminy Zakrzewo, do którego dołączono m.in. oświadczenie geodety, Piotra Urbańskiego, który wykonał inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przebudowy ulicy Granicznej w Zakrzewie. Z oświadczenia geodety wynika, że droga gminna narusza granice działek nr 35 i 36/2 obręb Kuczkowo, a więc obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Po możliwie dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy, zwłaszcza wyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego koniecznego do ustalenia istotnych okoliczności sprawy, w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, należało wszcząć procedurę naprawczą w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332). W związku z powyższym w dniu 19.07.2018r. tut. organ zawiadomił strony postępowania w postaci obwieszczenia znak PINB.450.3.2018.KS o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03 wydanego przez Starostę Aleksandrowskiego. W nawiązaniu do orzecznictwa (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt SA/Bd 514/13 z dnia 11.09.2013r.), w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić kwestie własności, gdyż nie ma możliwości zalegalizowania robót budowlanych wykonanych przez inwestora z naruszeniem prawa własności osób trzecich. Z wniosku Gminy Zakrzewo reprezentowanej przez Wójta Gminy wynika, że obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości będącej droga gminną oznaczoną nr działki 22 (w projekcie budowlanym błędnie oznaczona jako 99) z nieruchomościami sąsiadującymi, mające na celu uregulowanie stanu prawnego. Z praktyki sądowo-administracyjnej wynika, że treścią zagadnienia wstępnego może być wypowiedź, co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego, albo inne okoliczności mające znaczenie prawne. Tak więc w związku prowadzonym postępowaniem dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości będącej drogą gminną, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, tut. organ uznał, iż jest to zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania własnego prowadzonego w trybie istotnych odstępstw od tej decyzji z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03 i niniejszym postanowieniem należało zawiesić postępowanie administracyjne i orzec jak w sentencji.

Na postanowienie służy zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 08.08.2018 r.

 

 

Otrzymują: (adresy w aktach sprawy)

  1. Gmina Wiejska Zakrzewo

  2. Barbara Lewandowska

  3. Jarosław Lewandowski

  4. Stanisław Benedykciński

  5. Bożena Sznajder

  6. PINB a/a

 

 

Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

 

 

1. Tomasz Walczak

2.  Janusz Kotas

3.  Genowefa Przybysz

4.  Czesław Przybysz

5.  Zenon Jan Benedykciński

6.  Janusz Jurkowski

7.  Aleksandra  Lewandowski

8.  Tomasz Lewandowski

9.  Ewa Kaźmierczak,

10.Zbigniew Kaźmierczak

11.Anna Solińska

12.Tadeusz Soliński

13.Teresa Słowikowska

14.rena Matuszewska

15.Monika Pomianowska

16.Stanisława Jankowska

17.Jadwiga Wydrzyńska

18.Andrzej Wydrzyński

19.Józef Grzesiak

20.Przemysław Grzesiak

 

 

Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 632
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2018-08-08 13:48:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-08 13:50:02 Zbigniew Kędzierski
Publikacja artykułu