Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuje:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Suliński, z którym może się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w sposób następujący:

 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • e-mailem pod adresem poczty elektronicznej:rodo@pinb-aleksandrow.pl

 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c, e RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań PINB, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W momencie pierwszego kontaktu z pracownikiem merytorycznym zostaniecie Państwo poinformowani o szczegółowych  celach i przepisach dotyczących danej sprawy.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Zebrane dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

 

 

(-) Zbigniew Kędzierski

Administrator Danych Osobowych

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 63
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2023-03-19 20:48:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu