Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 27.02.2019r.

Aleksandrów Kuj, dnia 27.02.2019r.

 

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

w Aleksnadrowie Kujawskim

ul. Slowackiego 12

PINB.450.3.2018-2019.KS

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, w związku z art 35 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r, poz. 1257) na wniosek Gminy Zakrzewo z dnia 30.07.2018r. oraz na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 07.01.2019r. znak KO.411.1561.2018,

 

zawieszam postępowanie

w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę,

z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2

w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo, przy ul. Granicznej,

własność Gminy Wiejskiej Zakrzewo

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo,

do czasu wydania przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ostatecznej decyzji zatwierdzającej przebieg granic

oraz położenie punktów i linii granicznych,

utrwalonych znakami granicznymi na gruncie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Przed tutejszym organem toczy się postępowanie administracyjne w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2 w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo.

Zawiadomieniem z dnia 11.08.2016r. Wójt Gminy Zakrzewo poinformował o zakończeniu budowy (przebudowy) drogi gminnej Kuczkowo, Zakrzewo, dołączając odpowiednie dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentów złożonych przez Inwestora wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, tut. organ stwierdził niekompletność dokumentów i postanowieniem z dnia 13.09.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujące dokumenty tj. informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Wójt Gminy Zakrzewo przy piśmie z dnia 22.09.2016r. (data wpływu do tut. organu 22.09.2016r.) przekazał oświadczenie kierownika budowy, a w treści pisma poinformował o braku możliwości przedstawienia informacji geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. W związku z powyższym tut. organ ponownie postanowieniem z dnia 10.10.2016 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujący dokument tj. o aktualnie sporządzoną inwentaryzację geodezyjną zawierającą informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. W dniu 25.07.2017r. do siedziby tut. organu wpłynęło pismo Urzędu Gminy Zakrzewo, do którego dołączono m.in. oświadczenie geodety, Piotra Urbańskiego, który wykonał inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przebudowy ulicy Granicznej w Zakrzewie. Z oświadczenia geodety wynika, że droga gminna narusza granice działek nr 35 i 36/2 obręb Kuczkowo, a więc obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Po możliwie dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy, zwłaszcza wyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego koniecznego do ustalenia istotnych okoliczności sprawy, w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, należało wszcząć procedurę naprawczą w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332). W związku z powyższym w dniu 19.07.2018r. tut. organ zawiadomił strony postępowania w postaci obwieszczenia znak PINB.450.3.2018.KS o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03 wydanego przez Starostę Aleksandrowskiego. W dniu 30.07.2018 r. Gmina Zakrzewo reprezentowana przez Wójta Gminy złożyła wniosek o zawieszenie postępowania, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości będącej droga gminną oznaczoną nr działki 22 (w projekcie budowlanym błędnie oznaczona jako 99) z nieruchomościami sąsiadującymi, mające na celu uregulowanie stanu prawnego. Postępowanie to prowadzi Wójt Gminy Aleksandrów Kuj. W nawiązaniu do orzecznictwa (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt SA/Bd 514/13 z dnia 11.09.2013r.), w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić kwestie własności, gdyż nie ma możliwości zalegalizowania robót budowlanych wykonanych przez inwestora z naruszeniem prawa własności osób trzecich. W związku z powyższym tut. organ postanowieniem z dnia 07.08.2018r. zawiesił postępowanie w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę (przebudowę) drogi gminnej w m. Kuczkowo, Zakrzewo, przy ul. Granicznej do czasu wydania przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski ostatecznej decyzji rozgraniczającej. Od tego postanowienia zażalenie do K-P WINB w Bydgoszczy wniosła p. Bożena Sznajder. W związku z powyższym K-P WINB w Bydgoszczy swym postanowieniem z dnia 21.09.2018r. znak WINB-WOP.7722.69.2018.AA uchylił zaskarżone postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. Mając na uwadze nieprawidłowości zawarte w ww. postanowieniu K-P WINB w Bydgoszczy z dnia 21.09.2018r. znak WINB-WOP.7722.69.2018.AA tut. organ w dniu 03.01.2019r. ponownie zawiadomił wszystkie strony postępowania w formie zawiadomienia-obwieszczenia o wszczęciu postępowania tzw. naprawczego. W obwieszczeniu poinformowano również, że zgodnie z art. 49. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego, kolejne zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach tut. organ będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu W dniu 26.01.2019r. do tut. organu wpłynęło pismo Gminy Aleksandrów Kuj przekazujące w załączeniu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 07.01.2019r. znak KO.411.1561.2018, którą to po rozpatrzeniu odwołania p. Bożeny Sznajder uchylono decyzję Wójta Gminy Aleksandrów Kuj rozgraniczającą drogę gminną ul. Graniczna w Zakrzewie/Kuczkowie. Z praktyki sądowo-administracyjnej wynika, że treścią zagadnienia wstępnego może być wypowiedź, co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego, albo inne okoliczności mające znaczenie prawne. Tak więc w związku prowadzonym postępowaniem dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości będącej drogą gminną, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, tut. organ uznał, iż jest to zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania własnego prowadzonego w trybie istotnych odstępstw od tej decyzji z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03 i niniejszym postanowieniem należało zawiesić postępowanie administracyjne i orzec jak w sentencji.

Na postanowienie służy zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 27.02.2019 r.

 

 

 

Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: (adresy w aktach sprawy)

 

 1. Gmina Wiejska Zakrzewo

 2. Barbara Lewandowska

 3. Jarosław Lewandowski

 4. Stanisław Benedykciński

 5. Bożena Sznajder

 6. Tomasz Walczak

 7. Janusz Kotas

 8. Genowefa Przybysz

 9. Czesław Przybysz

 10. Zenon Jan Benedykciński

 11. Janusz Jurkowski

 12. Aleksandra Lewandowska

 13. Tomasz Lewandowski

 14. Ewa Kaźmierczak,

 15. Zbigniew Kaźmierczak

 16. Anna Solińska

 17. Tadeusz Soliński

 18. Teresa Słowikowska

 19. Irena Matuszewska

 20. Monika Pomianowska

 21. Stanisława Jankowska

 22. Jadwiga Wydrzyńska

 23. Andrzej Wydrzyński

 24. Józef Grzesiak

 25. Przemysław Grzesiak

 26. PINB a/a

   

  Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1048
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2019-02-27 12:26:32
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu