Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aleksandrów Kuj, dnia 19.07.2018r

 

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

w Aleksnadrowie Kujawskim

ul. Slowackiego 12

PINB.450.3.2018.KS

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.),

 

zawiadamia się strony,

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego,

w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę,

z dnia 21.03.2003 r., znak BI/Bb/7351/85/03, zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

budowę (przebudowę) drogi gminnej na działkach numer 22, 29/3, 36/1, 38/3, 170/2

w miejscowości Kuczkowo, Zakrzewo, przy ul. Granicznej,

własność Gminy Wiejskiej Zakrzewo

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zawiadomieniem z dnia 11.08.2016r. Wójt Gminy Zakrzewo poinformował o zakończeniu budowy (przebudowy) drogi gminnej Kuczkowo, Zakrzewo, dołączając odpowiednie dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentów złożonych przez Inwestora wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, tut. organ stwierdził niekompletność dokumentów i postanowieniem z dnia 13.09.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujące dokumenty tj. informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Wójt Gminy Zakrzewo przy piśmie z dnia 22.09.2016r. (data wpływu do tut. organu 22.09.2016r.) przekazał oświadczenie kierownika budowy, a w treści pisma poinformował o braku możliwości przedstawienia informacji geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

W związku z powyższym tut. organ ponownie postanowieniem z dnia 10.10.2016r. wezwał Inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o brakujący dokument tj. o aktualnie sporządzoną inwentaryzację geodezyjną zawierającą informację geodety sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego.

W dniu 25.07.2017r. do siedziby tut. organu wpłynęło pismo Urzędu Gminy Zakrzewo, do którego dołączono m.in. oświadczenie geodety, Piotra Urbańskiego, który wykonał inwentaryzację powykonawczą przebudowy ulicy Granicznej w Zakrzewie. W oświadczeniu geodety czytamy: „Na odcinku oznaczonym w załączniku do oświadczenia jako A-B inwestycja narusza granice działki nr 35-obręb Kuczkowo na odcinku około 29 mb. Powierzchnia wkroczenia na teren działki w/w to około 25 m2, W najszerszym miejscu to wartość około 0,70 m. Na odcinku oznaczonym w załączniku do oświadczenia jako C-D inwestycja narusza granice działki nr 36/2-obręb Kuczkowo na odcinku około 60 mb. Powierzchnia wkroczenia na teren działki w/w to około 78 m2. W najszerszym miejscu to wartość około 1,40 m. Na pozostałym odcinku przebieg drogi zgodny z projektem zatwierdzonym decyzją znak sprawy: Bl/Bb/7351/85/03 z dnia 21.03.2003 r.”

Z powyższego oświadczenia wynika, że na odcinkach określonych w inwentaryzacji jako A-B i C-D droga przebiega niezgodnie z projektem zatwierdzonym ww. decyzją pozwolenia na budowę, tj. zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, co w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia tzw. postępowania naprawczego.

 

Stąd należało wszcząć postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

o wszczęciu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 19.07.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: (adresy w aktach sprawy)

 

 

 1. Gmina Wiejska Zakrzewo

 2. Barbara Lewandowska

 3. Jarosław Lewandowski

 4. Stanisław Benedykciński

 5. Bożena Sznajder  

 6. PINB a/a                                                                                                                                                                      Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

 7.  

  1. Tomasz Walczak, Kuczkowo 32, 87-707 Zakrzewo
  2. Janusz Kotas, Bachorza 28, 87-707 Zakrzewo
  3. Genowefa Przybysz, Siniarzewo 20, 87-705 Siniarzewo
  4. Czesław Przybysz, Siniarzewo 20, 87-705 Siniarzewo
  5. Zenon Jan Benedykciński, Kuczkowo 14, 87-707 Zakrzewo
  6. Janusz Jurkowski, Kuczkowo 9, 87-706 Sędzin
  7. Aleksandra  Lewandowski, Kuczkowo 19, 87-706 Sędzin
  8. Tomasz Lewandowski, Kuczkowo 19, 87-706 Sędzin
  9. Ewa Kaźmierczak, Radziejowska 18, 87-707 Zakrzewo
  10. Zbigniew Kaźmierczak, Radziejowska 18, 87-707 Zakrzewo
  11. Anna Solińska, Graniczna 1, 87-707 Zakrzewo
  12. Tadeusz Soliński, Graniczna 1, 87-707 Zakrzewo
  13. Teresa Słowikowska, Graniczna 2, 87-707 Zakrzewo
  14. Irena Matuszewska, Graniczna 7, 87-707 Zakrzewo
  15. Monika Pomianowska, Graniczna 7, 87-707 Zakrzewo
  16. Stanisława Jankowska, Polna 2, 87-707 Zakrzewo
  17. Jadwiga Wydrzyńska, Polna 2, 87-707 Zakrzewo
  18. Andrzej Wydrzyński, Polna 2, 87-707 Zakrzewo
  19. Józef Grzesiak, Polna 1, 87-707 Zakrzewo
  20. Przemysław Grzesiak, Polna 1, 87-707 Zakrzewo

   

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

   

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 450
Wprowadzony przez: Zbigniew Kędzierski
Data opublikowania: 2018-07-26 10:36:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-07-30 11:43:03 Zbigniew Kędzierski
Publikacja artykułu